Skip to main content

Newari Lesson 1

सेतो – तुयु

कालो – हाकु

हरियो – वाङ्गु / वँउ

रातो – य्हाङु / य्हाँउ

निलो – वोचु

पहेंलो – म्हासु

घर – छेँ

झ्याल – झ्या

दैलो – खापा

भान्सा – बैगल्

आँगन – चुका

जंगल – गुँ

खेत – बुँ

गाँउ – गा

पोखरी – पुखु

खोला – खुशी

बाटो – लँ

मन्दिर – द्योछेँ

पसल – पस

उत्सव – नख:

हिमाल – च्वापुगुं