Magar Lesson 2

अण्डा – रहु ग्वारहु

कुखुरा – ग्वा

कालिज – डिग्वा

कुखुरा (पोथी) – ग्वामान

कुखुरा (भाले) – भालेग्वा भल्या

कुकुर – चिउ

गंगटो – रे

गाई – हेत्को

गोरु – बार्डा ठोर

घोडा – घोह्रा

चमेरो – घिचीन

चरा पंछी – ग्वा

छेपारो – बारछाम

बादर – लाखु बाडर

बाख्रा –  रह़ा

बाघ – राघु

ब्वासो – बनचिउ

भालु – भालु

भेडा – भेह्रा

भ्यागुतो – रोकोत्याक

माछा – डिस्या

मुसा – बिउ

सर्प – बुल

सुङ्गुर – वाक

Subscribe to Our Newsletter to
Get Our Updates

Himalayan Cultures
Indigenous Cultures of the Himalayas.
Traditions, rituals, languages & philosophies
© Himalayan Cultures. All rights reserved.