Skip to main content

Tamu Lesson 2

Tamu Lesson 2

धिँ – घर्

धिँछार् – नया घर्

म्रोधिं – दरबार

रोधिं – बुन्ने घर वा सुत्ने घर्

ल्हेधिं – कुल्घर्

खेब धिं – पाठ्शाला

द र धिं – घाटु नच्ने घर्

आश्यों धि – मामा घर्

कोहिबो धिं – पुजा आजा गर्ने घर्

छोज धिं – सभा घर्

योंब धिं – जन्म घर्

ङेन धिं – पुरानो घर्

रोह्सै धिं – आफ्नो घर्

ख्याबै धिं – अर्काको घर्

क्ल्योब धिं – रङ्ग शाला

खें धिं – पित्री घर्

कुँ धिं – शौचाआलय

 

आम्जी धिँ – अस्पताल् (डाक्टर को घर्)