Tamu Lesson 1

आप्पा – बाबा

आम्मा – आमा

बाथे – ठुलाबा

मथे – ठुलिआमा

बाच्यो – काका

आम्च्यो – काकि

आगि – दाइ

च्योए – भाइ

आता – दिदी

आना – बहिनि

पा – पति

मृ – शृमति

आस्याङ् – मामा

आअनि – माइजु

चों – भाउजु /बुहारि

प्रेश्यो – दुलही

सेंबो – साला

म्हो – भिनाजु /जेठान

म्होच – ज्वाइ

आच्यामा – आमा कि बहिनि

स्योमे – सासु

कें – ससुरा

चह् – छोरा

चहमि – छोरि

ओउमो – पुसै

फाने – फुपु

ङ्लो – सोल्टी

ङल्स्यो – सोल्टिनि

कोलो – बच्चा

कोउंछ – नाती

कोउंमि – नातीनि

ङेहेल् – मित

ङेहेल्स्यो – मितीनइ

Subscribe to Our Newsletter to
Get Our Updates

Himalayan Cultures
Indigenous Cultures of the Himalayas.
Traditions, rituals, languages & philosophies
© Himalayan Cultures. All rights reserved.